Regulamin Centrum Norki Europejskiej

 

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania i pracy Centrum Norki Europejskiej, zwanego dalej Centrum.
 2. Centrum jest nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA”, powołaną na podstawie Uchwały Zarządu stowarzyszenia Federacja Zielonych ”GAJA” nr 12/2021 z dn. 27 października 2021 r. oraz Aktu Powołania Centrum Norki Europejskiej z dn. 29 października 2021 r.
 3. Centrum działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Stowarzyszenia Federacja Zielonych ”GAJA” – Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Zielonych „GAJA” nr 14/2020 z dn. 29 września 2020 r. oraz nQiniejszego Regulaminu.
 4. Oficjalne tłumaczenie nazwy Centrum Norki Europejskiej na język angielski brzmi European Mink Centre, na język niemiecki – Europäische Nerz Zentrum, a na język rosyjski – Центр Европейской Норки. 
 5. Dopuszcza się stosowanie skrótu nazwy Centrum – CNE (w języku polskim), EMC (w języku angielskim), ENZ (w języku niemieckim) oraz ЦЕН (w języku rosyjskim).
 6. Centrum może używać wyróżniającego znaku graficznego (logo), w postaci elementu gra-ficznego logotypu Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA, zgodnie z warunkami udostępnienia określonymi w Uchwale Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA nr 2/2022 z dn. 7 stycznia 2022 r.

 

 § 2 Misja i cele działania

 1. Misją Centrum jest powstrzymanie wymierania norki europejskiej Mustela lutreola oraz restytucja gatunku poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie aktywności badawczej, networkingowej, archiwizacyjnej, wdrożeniowej i popularyzatorskiej w zakresie biologii konserwatorskiej norki europejskiej.
 2. Celem Centrum jest:
  1. popularyzacja i promocja idei ochrony krytycznie zagrożonej wymarciem norki europejskiej,
  2. prowadzenie i rozwijanie międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony norki europejskiej, tworzenie sprzyjających warunków ochrony norki europejskiej w przestrzeni publicznej,
  3. inicjowanie i wspieranie aktywności naukowo-badawczej w obszarze biologii konserwatorskiej norki europejskiej,
  4. krzewienie współczesnej wiedzy z zakresu biologii konserwatorskiej norki europejskiej,
  5. działanie na rzecz praktycznego zastosowania osiągnięć biologii konserwatorskiej w ochronie norki europejskiej,
  6. współudział w kształtowaniu i realizacji krajowej i międzynarodowej polityki ochrony gatunkowej norki europejskiej, a także wykonywaniu zobowiązań podjętych przez Rzeczpospolitą Polską w ramach wspólnotowego i międzynarodowego prawa ochrony przyrody w tym zakresie,
  7. współdziałanie w realizacji tych celów z instytucjami naukowymi, podmiotami zajmującymi się ochroną przyrody, szkołami wyższymi oraz wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi – krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

 

§ 3 Sposoby realizacji celów

 1. Centrum realizuje swoje cele poprzez:
  1. stworzenie i prowadzenie ogólnodostępnej, wielojęzycznej platformy internetowej pn. Centrum Norki Europejskiej, działającej jako hub informacyjny i think tank oparty o nowoczesne rozwiązania cyfrowe, elektroniczne środki przekazu i komunikację zdalną, dedykowanej międzynarodowej współpracy w zakresie biologii konserwatorskiej i ochronie gatunkowej norki europejskiej,
  2. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie współpracy w zakresie ochrony gatunkowej norki europejskiej, w szczególności poprzez transfer wiedzy typu know what i know how, wy-mianę doświadczeń, wsparcie eksperckie, promocję działań podejmowanych na rzecz ochrony norki europejskiej,
  3. opracowywanie i implementacja innowacyjnych rozwiązań dotyczących ochrony gatunkowej norki europejskiej oraz wspieranie działań konserwatorskich względem tego gatunku,
  4. archiwizowanie, katalogowanie, digitalizacja, reprografia, cyfryzacja i wirtualizacja zasobów bibliograficznych i muzealnych poświęconych norce europejskiej oraz ich udostępnienie w ogólnodostępnej internetowej bazie zasobów,
  5. inicjowanie, organizowanie, uczestniczenie i prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i wdrożeniowej w zakresie biologii konserwatorskiej i ochrony gatunkowej norki europejskiej,
  6. prezentacja i popularyzacja osiągnięć biologii konserwatorskiej norki europejskiej poprzez organizowanie posiedzeń, zjazdów, konferencji, odczytów publicznych, wycieczek, wy-staw, konkursów, olimpiad wiedzy, 
  7. wydawanie publikacji naukowych, popularnonaukowych i popularyzatorskich dedykowanych norce europejskiej,
  8. monitoring realizacji krajowej, unijnej i międzynarodowej polityki ochrony norki europejskiej przez Rzeczpospolitą Polską.
 1. Dopuszcza się stosowanie innych form działalności, służących realizacji celów Centrum.

 

§ 4 Rada Centrum Norki Europejskiej

 1. Bieżącą działalność Centrum prowadzi Rada Centrum Norki Europejskiej, zwana dalej Radą, w skład której, z głosem stanowiącym, wchodzi dwóch przedstawicieli stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA” oraz po jednym przedstawicielu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA.
 2. Wskazanie członków Rady z głosem stanowiącym następuje na mocy pisemnego pełnomocnictwa, przedłożonego pozostałym sygnatariuszom Aktu Powołania Centrum Norki Europejskiej, o którym mowa w § 1, pkt 2 i pozostaje w mocy do odwołania pełnomocnictwa.
 3. Rada jest ciałem kolegialnym, podejmującym decyzje zwykłą większością głosów.
 4. Pracami Rady kieruje Kustosz Centrum Norki Europejskiej, zwany dalej Kustoszem, który re-prezentuje Centrum na zewnątrz.
 5. Kustosza wskazuje, spośród swoich przedstawicieli, stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA”.
 6. Kustosza wspiera I-szy Wicekustosz, będący przedstawicielem Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz II-gi Wicekustosz, będący przedstawicielem Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA.
 7. W przypadku równego rozkładu głosów w Radzie, głos decydujący należy do Kustosza.
 8. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Kustosza funkcję tę obejmu-je, na ten okres, I-szy Wicekustosz.
 9. Rada może podejmować decyzje w trybie głosowania korespondencyjnego lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, bez konieczności zwoływania posiedzenia.
 10. W skład Rady wejść mogą, z głosem doradczym, przedstawiciele instytucji krajowych, za-granicznych i międzynarodowych, zajmujących się ochroną gatunkową norki europejskiej, na podstawie decyzji członków Rady z głosem stanowiącym.
 11. Do kompetencji Rady należy:
  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Centrum,
  2. realizacja celów Centrum oraz kierowanie jego działalnością zgodnie z postanowieniami  niniejszego Regulaminu oraz dokumentów wskazanych w § 1 pkt 3,
  3. uchwalanie zmian Regulaminu Centrum,
  4. działanie w imieniu Centrum.
 12. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.

 

§5 Postanowienia końcowe

 1. Koszty finansowe funkcjonowania Centrum ponosi stowarzyszenie Federacja Zielonych „GAJA”, które jest właścicielem nazwy Centrum. 
 2. Uniwersytet Szczeciński oraz Polskie Towarzystwo Genetyki Konserwatorskie LUTREOLA mogą dobrowolnie partycypować w kosztach funkcjonowania Centrum, zgodnie ze swymi przepisami wewnętrznymi oraz w miarę posiadanych środków i możliwości.
 3. Podmioty, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady, zobowiązują się, zgodnie ze swymi przepisami wewnętrznymi oraz w miarę posiadanych środków i możliwości, do merytorycznego i organizacyjnego wsparcia funkcjonowania Centrum oraz jego promocji.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem oraz dokumentami wskazanymi w § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.