Bieżącą działalność Centrum prowadzi Rada Centrum Norki Europejskiej, w skład której, z głosem stanowiącym, wchodzi dwóch przedstawicieli stowarzyszenia Federacja Zielonych „GAJA” oraz po jednym przedstawicielu Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA.

Rada jest ciałem kolegialnym, podejmującym decyzje zwykłą większością głosów. Pracami Rady kieruje Kustosz Centrum Norki Europejskiej, który reprezentuje Centrum na zewnątrz. W skład Rady wejść mogą, z głosem doradczym, przedstawiciele instytucji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, zajmujących się ochroną gatunkową norki europejskiej, na podstawie decyzji członków Rady z głosem stanowiącym. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję społecznie.

Do kompetencji Rady należy:

  1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Centrum,
  2. realizacja celów Centrum oraz kierowanie jego działalnością,
  3. uchwalanie zmian Regulaminu Centrum,
  4. działanie w imieniu Centrum.

Rada Centrum Norki Europejskiej – kadencja 2022-2027:

dr inż. Jakub Skorupski   Federacja Zielonych “GAJA” – Kustosz
dr hab. inż. Przemysław Śmietana, prof. US   Uniwersytet Szczeciński – I-szy Wicekustosz
dr hab. inż. Remigiusz Panicz, prof. ZUT   Polskie Towarzystwo Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA – II-gi Wicekustosz
Aneta Kozłowska   Federacja Zielonych „GAJA” – Członkini